นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองถ้วย ม.2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านหนองถ้วยจนนำไปสู่การเป็น "บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ" นั้น เกิดจากการมุ่งมั่นของคนในหมู่บ้านที่พยายามน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติให้ค่อยๆ ซึมซับไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด เกิดความตระหนักและสำนึกในความพอเพียง จึงนำหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และชุมชนได้จริงในด้านต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อนำไปสู่การเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกิจกรรมด้านต่างๆ เข้ามาช่วยให้เกิดผลและสามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ ด้านการลดรายจ่าย มีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งขาย  ด้านการเพิ่มรายได้ มีการสร้างงานเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ และรวมกลุ่มกันจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด  ด้านการประหยัด ครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือน 
เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน ลด ละ เลิก อบายมุข ประหยัดออม ด้านการเรียนรู้ หมู่บ้านใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มีศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษา การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บ้านมีการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และด้านการเอื้ออารีต่อกัน หมู่บ้านมีการพัฒนากิจกรรม ตามแผนชุมชนที่วางไว้ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กร จัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึง เป็นต้น
ที่ผ่านมามีผลสำเร็จ มีครัวเรือนเกษตรกรของคนในหมู่บ้านที่ลงมือปฎิบัติจริง และประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้หันมาเข้าร่วม ซึ่งวิธีนี้จะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ปฎิบัตินั้น จำต้องมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอด โดยไม่ต้องรอคอย หรือ แบมือขอรับความช่วยเหลือจากโครงการประชานิยมอีกต่อไป