ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 พิพากษาจำคุกอดีตนายอ.กบินทร์บุรี 18 ปี 54 เดือน กรณีทุจริตโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองและสระน้ำ ปี 2548

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คดีนี้ เป็นการกล่าวหา อดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี "ธัมมารัตน์ นาคทอง" และพวก 3 ราย คือ ประยูร สมโภชน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมเกียรติ สมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี และ ศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าร่วมกับพวกทุจริตโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง และสระน้ำ เหตุเกิดเมื่อปี 2548

 

สืบสวนความจริง : จำคุกอดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี ทุจริตจ้างเหมาขุดลอกคลอง

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนและชี้มูลความผิด "ธัมมารัตน์ นาคทอง" มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิด หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มี การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคา รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

 

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และ ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง

 

สืบสวนความจริง : จำคุกอดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี ทุจริตจ้างเหมาขุดลอกคลอง

ป.ป.ช.ส่งสำนวนอัยการ และยื่นฟ้อง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 สำหรับความผิดทางวินัย  กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ ธัมมารัตน์ นาคทอง ออกจาก ราชการ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 พิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท 29/2565 ว่า พฤติกรรมตามฟ้อง จำเลยที่ 1 "ธัมมารัตน์ นาคทอง" ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 เพราะขั้นตอนการจัดจ้างทั้ง 6 โครงการ ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการทรัพย์

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 พิจารณาแล้ว เห็นว่า "ธัมมารัตน์ นาคทอง"  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตาม พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 12

 

สืบสวนความจริง : จำคุกอดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี ทุจริตจ้างเหมาขุดลอกคลอง

 

ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มีความผิดตาม พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ลงโทษทุกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ดังนี้

 

  • จำคุก จำเลยที่ 1 ธัมมารัตน์ นาคทอง รวม 6 กระทง กระทงละ 3 ปี 9 เดือน  เป็นจำคุก 18 ปี 54 เดือน
  • จำคุกจำเลยที่ 2 รวม 3 กระทง กระทงละ 2 ปี เป็นจำคุก 6 ปี 18 เดือน
  • จำคุกจำเลยที่ 3 รวม 2 กระทง กระทงละ 2 ปี 6 เดือน เป็นจำคุก 4 ปี 12 เดือน
  • จำคุกจำเลยที่ 4 รวม 5 กระทง กระทงละ 2 ปี 6 เดือน เป็นจำคุก 10 ปี 30 เดือน

 

สืบสวนความจริง : จำคุกอดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี ทุจริตจ้างเหมาขุดลอกคลอง

 

อัตราโทษตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 ป.ป.ช.เห็นว่าอัตราโทษเบาไปในบางข้อหา จึงจะขออุทธรณ์ในบางประเด็น

 

ป.ป.ช.ตั้งข้อสังเกต คดีเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มัดจะมีปัญหาลักษณะเช่นนี้จำนวนมากเมื่อมีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางลงไป

 

สืบสวนความจริง : จำคุกอดีตนายอำเภอกบินทร์บุรี ทุจริตจ้างเหมาขุดลอกคลอง

 

ท้องถิ่นมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง จะเลือกทำโครงการที่มีผลประโยชน์แก่ตนเอง โดยประชาชนไม่ได้ประโยชน์หรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ