บจธ. มีภารกิจกระจายการถือครองที่ดินทั่วประเทศ ประมาณ 4,698 ไร่ อย่างเป็นธรรมและยั่งยื่น ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจน และพี่น้องที่ว่างงาน ให้มีที่ดินเป็นของตัวเอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ.  มีภารกิจกระจายการถือครองที่ดินทั่วประเทศ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการทําการเกษตร ช่วยผู้ยากจน ไร้ที่ทำกิน ให้มีที่ดินเป็นของตัวเอง และป้องกันการสูญเสียสิทธิที่ดินทำกิน ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือนายทุน

 

ณ ปัจจุบัน บจธ. กระจายการถือครองที่ดินทั่วประเทศ ประมาณ 4,698 ไร่ ดําเนินการในรูปแบบกลุ่ม 12 พื้นที่ ช่วยเหลือครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ 2,492 ครอบครัว

 

สืบสวนความจริง : “ธนาคารที่ดิน” กระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมยั่งยื่น

เพื่อการแกปัญหาอย่างยั่งยืน บจธ. จึงยก "ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันบริหารจัดการที่ดิน อย่างเป็นธรรมและยังยืน พ.ศ....." ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 68 ไร่ เป็นหนึ่งใน 12 พื้นที่ ที่ประสบความสําเร็จ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกษตรกร 65 ครัวเรือน

สืบสวนความจริง : “ธนาคารที่ดิน” กระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมยั่งยื่น

อีกหนึ่งพื้นที่ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ หมู่บ้านอารยะเกษตร วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์  1 ใน 12 วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บจธ.

สืบสวนความจริง : “ธนาคารที่ดิน” กระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมยั่งยื่น

วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์ มี พระอาจารย์วิบูลย์ ธมเตโช (ธำ-มะ-เต-โช) เจ้าอาวาส วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก นำสมาชิกร่วมเขียนตำราลงดิน

 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์ บอกว่า ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นของตนเอง จึงเข้าร่วมโครงการ บจธ. มอบที่ดิน 1 ไร่ให้ทำกิน เชื่อมั่นว่า ที่ดินเพียงเท่านี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้

 

สืบสวนความจริง : “ธนาคารที่ดิน” กระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมยั่งยื่น

 

ความสำเร็จ และการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสู่ความมั่นคงและยังยืน ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและพี่น้องที่ว่างาน

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเสนอร่างพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ......ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้