svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

25 มกราคม 2566

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

วันนี้ (24 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

MEA ตระหนัก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลการปฎิบัติงานประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลหน่วยงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่เกิดอุบัติภัย ประเภทพนักงานและยานพาหนะ รางวัลพนักงานตัวอย่างในทางปลอดภัย และรางวัลผู้ชนะกิจกรรมการแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน 

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MEA ได้มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างจิตสำนึก ทำให้พนักงานเกิดทักษะ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ที่ได้มาตรฐานบนหลักของความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน และความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

#รางวัลด้านความปลอดภัย2565
#MEASafety
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร