svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วุฒิสภา" เห็นชอบ "กิตติศักดิ์" ไม่ขัดจริยธรรม ปมวัดบางคลาน 

"วุฒิสภา" มีมติเห็นชอบกับความเห็นของกมธ.จริยธรรม 93 คะแนน "กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ" ไม่ขัดจริยธรรม กรณีขวางเจ้าอาวาสวัดบางคลานปฏิบัติหน้าที่ 

18 กันยายน 2566 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ) ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ข้อ 42 โดยมี พล.อ.สิงห์ศึกห์ สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อที่ประชุม
  
โดย พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า มีบุคคลยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัยพฤติกรรมของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา จากกรณีปัญหาความขัดแย้งที่วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งนายกิตติศักดิ์ ถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ พบพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นแล้ว และส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สว.กิตติศักดิ์ ที่หน้าวัดบางคลาน

โดยคณะกรรมการได้มีมติ ในการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงว่า มีมูลที่จะรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว เห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะรับเรื่องไว้พิจารณา จึงมีมติให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับเรื่องจากวุฒิสภา แต่เรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คณะกรรมการจึงขอขยายเวลาพิจารณาจำนวน 2 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น 13 ครั้ง ก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาลงมติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาลงคะแนน เป็นการลับ

ท้ายที่สุดหลังการลงคะแนนเสียงแบบลับ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ กับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม 93 คะแนน ไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม 33 คะแนน และไม่ออกเสียง 37 คะแนน

จึงถือว่านายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ มิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย ในการปฎิบัติหน้าที่ หรือให้ความเห็นในลักษณะการใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลอื่น หรือนำเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมข้อที่ 31 และ 36 วรรคหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบด้วย กับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ ไม่ถึง 124 คะแนน ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 43 วรรคสาม

อย่างไรก็ตามผลการพิจารณาดังกล่าว จะแจ้งไปยังผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ทราบตามระเบียบว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ จริยธรรมวุฒิสภาต่อไป 

ล่าสุด เมื่อช่วงสายของวันนี้ (18 ก.ย.) ก็ได้มีชาวบ้านใน ต.บางคลาน นับ 100 คน นำโดย พลตรีฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ และ อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร นำชาวบ้านฝั่ง "พระครูพิสุทธิวรากร" เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เดินขบวนพร้อมถือป้ายขับไล่ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ให้ออกจากการเป็น สว.และออกจากวัดไป

ชาวบ้าน แห่ขับไล่ สว.กิตติศักดิ์