svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่กาเหมือนเดิม

21 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนพอใจผลการเลือกตั้งทั้งภาพรวมและในเขต ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่ยังเลือกเหมือนเดิมกว่าร้อยละ 86

21 พฤษภาคม 2566 “นิด้าโพล” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจผลการเลือกตั้ง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

\"นิด้าโพล\" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่กาเหมือนเดิม

จากการสำรวจเมื่อถามถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.08 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 8.86 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.39 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30.07 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

\"นิด้าโพล\" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่กาเหมือนเดิม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 86.49 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 6.03 ระบุว่า เลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ร้อยละ 3.13 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต ร้อยละ 2.37 ระบุว่า จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และร้อยละ 1.98 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

\"นิด้าโพล\" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่กาเหมือนเดิม

logoline