svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ชทพ. ประชุมใหญ่ตั้ง "ชาติชาย -กนก-สันติ" นั่งรองหัวหน้าพรรค

31 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ชาติไทยพัฒนา ตั้ง "ชาติชาย -กนก-สันติ" นั่งรองหัวหน้าพรรค พร้อมปฐมนิเทศผู้สมัคร ส.ส. เดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง ชู 10 นโยบาย "ว้าว ไทยแลนด์" เพื่อไม่สร้างภาระให้ลูกหลานในอนาคต

31 มีนาคม 2566 พรรคชาติไทยพัฒนา จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2566 และปฐมนิเทศชี้แจงนโยบายและข้อกฎหมายเลือกตั้ง แก่ผู้สมัคร ส.ส. เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

โดยช่วงเช้า นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2565 และให้ความเห็นชอบการดำเนินการของพรรคในรอบปี 2565 ก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม

ชทพ. ประชุมใหญ่ตั้ง \"ชาติชาย -กนก-สันติ\" นั่งรองหัวหน้าพรรค

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค และเสนอชื่อรองหัวหน้าพรรค เพิ่มเติม 3 คน คือ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์, นายกนก วงษ์ตระหง่าน เลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และ นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

ชทพ. ประชุมใหญ่ตั้ง \"ชาติชาย -กนก-สันติ\" นั่งรองหัวหน้าพรรค

จากนั้นเป็นการชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยเน้นการอธิบายลักษณะและจุดเด่นของ 10 นโยบาย “ว้าว ไทยแลนด์” ที่จะช่วยผลักดันการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา ไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศที่ยั่งยืน เพื่อลูกหลานไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และความยากจน ซึ่งนายวราวุธ ย้ำว่า การแก้ปัญหาจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ และไม่เชื่อว่าประชานิยม ลด แลก แจก แถม จะแก้ปัญหาได้จริง ดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนา จะเป็นผู้เข้ามาแก้ปัญหา โดยที่ไม่สร้างภาระทิ้งไว้ ให้กับลูกหลานในอนาคต

จากนั้น นายวราวุธ และคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้สมัคร ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเลือกตั้ง ขณะที่ช่วงบ่ายผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหมด จะเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดไว้

ชทพ. ประชุมใหญ่ตั้ง \"ชาติชาย -กนก-สันติ\" นั่งรองหัวหน้าพรรค

logoline