svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน! ศาลฟัน "กนกวรรณ" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่

22 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษา "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่ สั่งตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี แบบเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. ศาลฎีกาสนามหลวง นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ.2/2565 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ผู้ร้อง กับ "นางกนกวรรณ วิลาวัลย์" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณี "รุกป่าเขาใหญ่"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ซึ่งในวันนี้ฝ่าย ป.ป.ช. ผู้ร้อง เดินทางมาศาล ส่วน "นางกนกวรรณ" ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาแต่ส่งทนายความมาฟังแทน 

โดยศาลฎีกาพิพากษาว่า "นางกนกวรรณ" ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้พ้นจากตำเเหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 65 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป รวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคสี่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี แบบเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.พปชร.
"นางกนกวรรณ วิลาวัลย์" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับคดีนี้ ป.ป.ช. ผู้ร้องยื่นคำร้อง สรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 45 ผู้คัดค้านดำเนินการ ขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่า ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจาก นายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 33

แต่ นายทิว ไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยมีการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ผู้คัดค้าน

การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความเสียหายร้ายแรง ผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองที่ดินต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วน! ศาลฟัน \"กนกวรรณ\" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่

ป.ป.ช. ผู้ร้อง จึงขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 17 ประกอบข้อ 27
ด่วน! ศาลฟัน \"กนกวรรณ\" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่

โดยเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้อง ของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งให้ นาง กรกวรรณ ผู้คัดค้าน หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรคสาม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง

และมีการพิจารณาคดีครั้งแรก ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 และมีการพิจารณาคดีเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ศาลฎีกาจึงนัดคู่ความทั้งสองฝ่าย มาฟังคำพิพากษาดังกล่าว
ด่วน! ศาลฟัน \"กนกวรรณ\" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่

logoline