svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

08 มกราคม 2566
2.2 k

เช็กด่วน"ปลัดมหาดไทย"ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย 30 นายอำเภอทั่วประเทศ พร้อมให้รักษาการอีก 50 ตำแหน่ง และ แต่งตั้ง ผอ. ส่วนอีก 4 ตำแหน่งมีผลตั้งแต่ 13 มกราคมนี้ ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

8 มกราคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงาน "นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 75 / 2566 เรื่องย้ายข้าราชการ โดยระบุว่า  เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้อ 14 และข้อ 28 ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 

 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546 ซึ่งออกความตามในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551

 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงมหาดไทยหรือกรม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 30 ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้   

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566  

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

 

พร้อมกันนี้ "นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 78/2566  เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายอำเภอ)  อีกจำนวน 50 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  โดยมีรายชื่อดังนี้

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

 

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 77 /2566 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 

 

ด่วน!"ปลัดมท."ลงนามแต่งตั้ง"นายอำเภอ" 80 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ