svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

แบ่งเขต! จ.น่าน พร้อมลุยเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำสุจริต-โปร่งใส

แบ่งเขตแล้ว! จ.น่าน พร้อมจัดเลือกตั้งปี 2566 มี ส.ส.ได้ 3 คน จาก 3 เขต กา 2 ใบ แบบ ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เน้นย้ำ ผู้สมัคร-ผู้ใช้สิทธิ ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม

6 มกราคม 2566  นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.น่าน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง 2 ฉบับที่เหลือ ได้ผ่านได้ผ่านกองสภาแล้ว รอในประกาศในราชกิจจาฯ   คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง นำมาใช้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ 


แบ่งเขต! จ.น่าน พร้อมลุยเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำสุจริต-โปร่งใส
เนื่องจากว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนแปลง  ในหลักการจากการเลือกตั้งในปี 2562 ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปรัฐธรรมนูญกำหนด ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  แบบแบ่งเขต 1 ใบ แบบบัญชีรายชื่อ 1 ใบ เป็นการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนของ กกต. จ.น่าน ได้เตรียมการปฏิบัติในส่วนที่จะทำได้ไว้พร้อม จากบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพิ่มจาก ปี 2562 เขตเลือกตั้งมี 350 เขต ทั่วประเทศ  เพิ่มเป็น 400 เขต

แบ่งเขต! จ.น่าน พร้อมลุยเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำสุจริต-โปร่งใส

ในส่วนของ จ.น่าน  ดูจำนวนราษฎรในจังหวัด จากที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้ประกาศ เมื่อ 5 ม.ค.66 มีจำนวน 474,539 เมื่อคำนวณสัดส่วนของ ส.ส.ที่จะมีได้ทั่วประเทศแล้ว จ.น่าน ไม่เปลี่ยนแปลง มี ส.ส.ได้ 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้ง จึงไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้   

1.ดูจากข้อมูลเลือกตั้งเมื่อปี  2562  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ.น่าน 15 อำเภอ 387,773 คน

 2.แบ่งอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกี่คน - 18 ปี - 25 ปี , 26 ปี - 35 ปี, 36 ปี - 45 ปีขึ้นไป ต้องรอผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศ  

3.จำนวนเขตเลือกตั้ง ฐานข้อมูลเดิม ปี 2562 มีกว่า 900 หน่วย 

เขต 1  มี 3 อำเภอ 28 ตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,889 คน

เขต 2 มี 6 อำเภอ 41 ตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,776 คน

เขต 3 มี 6 อำเภอ 33 ตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,108 8o

รวมจำนวนผู้มีสิทธิทั้ง 3 เขต 387,773 คน

จ.น่านมี สมาชิสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน 3 เขตเลือกตั้งได้เหมือนเดิม จำนวนหน่วยเลือกตั้งคงจะใกล้เคียงปี 2562  คือ 924 หน่วย ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้ง จึงไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้   

แบ่งเขต! จ.น่าน พร้อมลุยเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำสุจริต-โปร่งใส

นายพิทักษ์ เน้นย้ำการเลือกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม จาก 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นกลา ซึ่ง สนง.กกต. จ.น่าน ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2 ผู้สมัครผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน หัวคะแนน จะต้องเคารพกฎหมาย ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนที่ 3 ประชาชนทั่วไปกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปราศจากการชักจูง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การซื้อสิทธิขายเสียง ก็จะได้การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และจะได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้าไปทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ ขอฝากพี่น้องประชาชนให้ใช้สิทธิด้วยความสุจริต