svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

หมดเวลาหัวหมอ บอร์ดยาเสพติดเคาะแล้ว ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย

หมดเวลาหัวหมอ! "สมศักดิ์" เผยที่ประชุมบอร์ดยาเสพติด มีมติเคาะครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย ต้องพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า ดีเดย์เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทันที ก่อนเสนอ ครม. ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฎกระทรวงฉบับใหม่

17 พฤษภาคม 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทบทวนกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมดเวลาหัวหมอ บอร์ดยาเสพติดเคาะแล้ว ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

แต่ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม รวมถึงการตีความและการใช้บังคับกฎหมาย ทำให้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯ โดยปรับลดยาบ้าให้เหลือ 1 เม็ด เพื่อเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย

กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อประเมินผลกระทบ ซึ่งพบว่า เกิดผลกระทบสังคม การบังคับใช้กฎหมาย และการแพทย์ เช่น ผู้ค้าใช้ช่องว่างของกฎหมาย ในการแบ่งบรรจุจำหน่าย เพื่อหลบหลีกการถูกดำเนินคดีในฐานความผิดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า จึงเห็นชอบแก้ไขกฎกระทรวง พร้อมวางกรอบระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมดเวลาหัวหมอ บอร์ดยาเสพติดเคาะแล้ว ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย
 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยให้ยกเลิกความใน (ก) และ (จ) ของข้อ 2(1) แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ก) แอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือ มีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม (จ) เมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือ ในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม 

ซึ่งมติที่ประชุมวันนี้ จะนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 15 วัน เริ่มวันนี้เป็นวันแรกทันที
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ ได้กำหนดเส้นแบ่งการทำคดียาเสพติด เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ โดยมีมติปรับลดปริมาณยาบ้า ที่สันนิษฐานเป็นผู้เสพ เหลือ 1 เม็ด และสารบริสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม พร้อมย้ำว่า ยาบ้า 1 เม็ด ก็มีความผิด เพราะต้องพิสูจน์ต่อด้วยว่า เป็นผู้เสพ หรือ ผู้ขาย หากเป็นผู้เสพก็ต้องเข้ารับการบำบัด พร้อมต้องขยายผลตามแนวนโยบาย "1 ผู้เสพ ขยายผล 1 ผู้ขาย และขยายต่อเป็น 1 ผู้ผลิต" 

ดังนั้น เมื่อมียาบ้า 1 เม็ด ก็ต้องถูกขยายผล เพื่อนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้ เรามีผู้แทนแต่ละกระทรวง ที่อยู่ตามชุมชน ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตา และหากใครแจ้งเบาะแสก่อน ก็รับรางวัลนำจับ 5%
หมดเวลาหัวหมอ บอร์ดยาเสพติดเคาะแล้ว ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า เหตุผลในการปรับเหลือ 1 เม็ดคืออะไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนสะท้อนสิ่งที่เสียหายมาเป็นจำนวนมาก พร้อมพิจารณาสถิติการจับกุมที่สูงขึ้น จึงมีการปรับลดเหลือ 1 เม็ด แต่ก็ยังมีความผิด ต้องถูกสอบสวนเพื่อขยายผลให้ได้ผู้ขาย และผู้ผลิตต่อไป ซึ่งจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็น 15 วัน หากเห็นตรงกัน ก็จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป
หมดเวลาหัวหมอ บอร์ดยาเสพติดเคาะแล้ว ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด มีความผิดตามกฎหมาย