svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา

07 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ไม่เจอแต่มีอยู่จริง! บังคับใช้แล้ว ระเบียบใหม่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนำจับ "ขายสลากเกินราคา"

7 มิถุนายน 2566 วานที่ผ่านมา (6 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2566 ระบุ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560

เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการจับกุม ผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/256 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2566 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา
บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุม ผู้ขายสลากเกินราคาพ.ศ. 2560

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“เจ้ำหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ รวมถึงเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุม 
“สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงสลากอื่นใด ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย 
“ผู้แจ้งความนำจับ" หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการขายสลากเกินราคา จนนำไปสู่การจับกุม 
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม และผู้แจ้งความนำจับ ผู้ขายสลากเกินราคา 
บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา

ข้อ 5 สำนักงานจะได้พิจารณา จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่จับกุม ผู้ขายสลากเกินราคา ในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุม ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละห้าร้อยบาท การจ่ายเงินรางวัล ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุม ในหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกัน กรณีดำเนินการจับกุม ผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัน เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด

(2) ผู้แจ้งความนำจับ ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละห้าร้อยบาท การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับ กรณีผู้แจ้งความนำจับ แจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัย เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด

การจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือเจ้าหน้าที่ สำนักงานจะทำการโอนผ่านธนาคาร ไปยังเจ้าหน้าที่ และผู้ที่แจ้งความนำจับ 

ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม หรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่ทำการจับกุม ตามข้อ 5 เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงาน 

ข้อ 7 การขอรับเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ต้องมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก หรือผู้ที่มีตำแหน่งหัวหน้าสถานี หรือข้าราชระดับ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป โดยยื่นเอกสารตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้ 

(1) รายงานการจับกุม และหลักฐานการจับกุม ประกอบด้วย
(ก) สำเนาบันทึกการจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 
(ข) สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชชน ของผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม
(3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน


สำนักงานจะจ่ายเงินรางวัลในการจับกุม ผู้ขายสลากเกินราคา เมื่อได้ยื่นคำขอภายในหกเดือน เมื่อคดีถึงที่สุด และได้รับเอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลฯ ครบถ้วนถูกต้อง โดยจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ได้รับแจ้งความประสงค์โดยตรง และถือว่าหลักฐานการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าว เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ให้กับผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 8 คำขอเงินรางวัลในการจับกุมในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายภายในวงเงินของปีงบประมาณนั้น โดยไม่นำไปเบิกในปีงบประมาณถัดไป

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศ คำสั่ง และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวยการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด

ข้อ 10 การยื่นขอรับเงินรางวัลในการจับกุม ซึ่งได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดำเนินกการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไป ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566 
ลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา  

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินรางวัลจับกุมผู้จําหน่ายสลากเกินราคา ปี 2566 
1. หนังสือขอรับเงินรางวัลจากหน่วยงาน ส่งถึงผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. บัญชีรายการขอเบิกเงินรางวัล และเงินสินบน ของผู้จับกุมและผู้แจ้งความนำจับ  (สล. 535)
3. หนังสือมอบฉันทะผู้แจ้งความนําจับ และสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งความนําจับ 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (สล. 533)
4. หนังสือมอบฉันทะของเจ้าหน้าที่ผู้ทําการจับกุม (กรณีที่จับกุมผู้ต้องหาร่วมกัน) (สล. 534)
5. บัญชีรายชื่อมอบฉันทะของผู้จับกุม (ยศ, ตําแหน่ง, สังกัด/ที่อยู่, ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ) (สล. 536)
6. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
7. สําเนาบันทึกการจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาจํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาโดยหัวหน้าชุด
จับกุม
8. สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ จํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
สําเนาโดยหัวหน้าชุดจับกุม
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ต้องหา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาโดยหัวหน้าชุดจับกุม
10. สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
11. ใบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร (แบบ สล.472) สํานักงานจะจ่ายเงินรางวัลในการจับกุม
ผู้ขายสลากเกินราคา เมื่อได้ยื่นคําขอภายในหกเดือนเมื่อคดีถึงที่สุด และได้รับเอกสารประกอบการขอรับเงิน รางวัลฯ ครบถ้วนถูกต้อง โดยจะทําการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้รับแจ้งความประสงค์โดยตรง และถือว่า หลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้แจ้งความนําจับและเจ้าหน้าที่ (กรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
บังคับแล้ว ระเบียบใหม่กองสลาก ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน แจ้งจับขายหวยเกินราคา
 

logoline