svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 

30 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดประวัติ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” และความร่ำรวยของ "ปลัดกระทรวงมหาดไทยหมื่นล้าน" ที่ด่าข้าราชการด้วยคำหยาบกลางที่ประชุม พร้อมเหยียดหยามสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย 

นายสุทธิพงษ์ ก้าวขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงฯที่เกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2554 และถือว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ร่ำรวยอย่างมาก มีทรัพย์สินรวมกับภรรยา ดร.วันดี กุญชรยาคง กว่า 1 หมื่นล้านบาท จนได้รับฉายาว่า "ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน"


เปิดประวัติคนดังในข่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท รัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รัฐประศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

การอบบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 92 หลักสูตรนอ.รุ่นที่ 48 หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 67 หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55 หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62 หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade)รุ่นที่ 1/63


เส้นทางประวัติการรับราชการ

เริ่มจากการเป็น ปลัดอำเภอ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อปี 2531 จากนั้นปี 2534 มานั่งเป็น ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ปี 2538 เป็นปลัดอำเภอ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง
 

ปี 2541 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่นายพลากร สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. ในขณะนั้น
 

ปี 2543 นั่งเป็นปลัดอำเภอ  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในปีเดียวกันโยกมานั่งเป็นปลัดอำเภอ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และปี 2545 ขยับมานั่งเป็นปลัดอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปี 2546 เป็นปลัดอำเภอ ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเป็นปลัดอำเภอ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2547 และในปี 2548 เป็นปลัดอำเภอ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 

ปี 2549 เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เติบโตขึ้น ไปนั่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ในปี 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในปี 2552 ก่อนก้าวขึ้นเป็น “ผู้ว่าฯนครนายก” ที่อายุน้อยที่สุดในปี 2553
 

ปี 2555 ถูกโยกมานั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนกลับไปดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าฯสระบุรี” ในปี 2556 และเป็นผู้ว่าฯชัยนาท ปี 2557
 

ปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทั่งมานั่ง เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2560 และ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชุน ตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2564
 

ทรัพย์สินของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563  ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชุน ว่าเขาและภรรยา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ มีทรัพย์สินรวมกันว่า 1 หมื่นล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ มีทรัพย์สิน 15,724,125 บาท ได้แก่ เงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท ไม่มีหนี้สิน

รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>


“สุทธิพงษ์” โพสต์ขอโทษใช้คำพูดไม่เหมาะสม แจงหวังคนมหาดไทยทุ่มเททำงาน

เปิดคลิป ลั่น"โง่เป็นควาย" มหาดไทยสะเทือน "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"ปลัดมท.บูลลี่ขรก.

รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

“สุทธิพงษ์” โพสต์ขอโทษใช้คำพูดไม่เหมาะสม แจงหวังคนมหาดไทยทุ่มเททำงาน

รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 

 

จับตากันที่!!

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ภรรยา มีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,423,410 บาท เงินลงทุน 9,164,610,873 บาท เงินให้กู้ยืม 538,921,611 บาท ที่ดิน 43,761,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 236,812,440 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 217,253,314 บาท ไม่มีหนี้สิน 

 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจของดร.วันดี พอร์ตหุ้นรวม 18 รายการ ที่เหลือเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดในตลาดหลักทรัพย์ และธนาคาร รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ โดยพอร์ตหุ้นที่มีมูลค่ามากสุดคือ SPCG จำนวน 298,950,000 หุ้น ได้มาเมื่อ 29 มี.ค. 2554 มูลค่าหุ้นที่ถือในมือ ล่าสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กว่า 4,274 ล้านบาท(ราคาหุ้นอยู่ที่ 14.30 บาท) รองลงมาคือ UBS จำนวน 95,200,050 หุ้น ได้มา 20 ต.ค. 2560 มูลค่ารวม ณ ปี 2564 กว่า  2,078 ล้านบาท

 

ดร.วันดี มีเงินให้กู้ยืม 6 รายการ 538,921,611 บาท แบ่งเป็น บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด ระหว่างปี 2551-2562 รวม 482,399,691 บาท บริษัท ดวงแก้ว เชียงใหม่ จำกัด ระหว่างปี 2551-2562 รวม 34,674,060 บาท บริษัท เสริมศรี โฮลดิ้ง จำกัด ระหว่างปี 2551-2562 รวม 4,360,445 บาท บริษัท โชคชัย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ระหว่างปี 2558-2562 รวม 9,990,165 บาท นายชาตรี โสวรรณตระกูล 2 ครั้ง รวม 7,497,250 บาท

 

ดร.วันดี ยังมีอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 แห่ง ระบุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับลูกสาว ได้แก่ Apartment แห่งหนึ่งตั้งอยู่ Block 3, 5 Pearson Square, London W1T 3BF ได้มา 1 ม.ค. 2558 รวมมูลค่า 25 ล้านบาท และ Apartment อีกแห่งตั้งอยู่ Centre Point, New Oxford Street, London ได้มา 16 ก.ย. 2558 รวมมูลค่า 83,250,000 บาท


ดร.วันดี มีรายได้ระหว่าง (1 ต.ค. 2560-1 ต.ค. 2563) รวม 1,325,968,003 บาท เป็นเงินเดือน โบนัส 26,665,207 บาท ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 1,215,000 บาท เงินปันผล 1,286,246,562 บาท จำหน่ายกระแสไฟฟ้า 391,887 บาท ค่าชดเชยเกษียณอายุ 8,625,133 บาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีเกษียณอายุ) 2,824,212 บาท มีรายจ่ายรวม 70,026,633 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 45 ล้านบาท เงินบริจาคปี 2561-2563 รวม 25,026,633 บาท

ปัจจุบัน ดร.วันดี เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG โดยผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 24,135.45 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,830.46 ล้านบาท รายได้รวม 3,121.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,649.77 ล้านบาท

ธุรกิจของกลุ่ม SPCG ประกอบด้วย

  • ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M)
  • ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
  • ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี
  • ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร

รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 
รู้จักคนดังในข่าว “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดมหาดไทยหมื่นล้าน 

logoline