svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"ป.ป.ช."ผนึก "สตช."เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล"คดีทุจริต"

02 ธันวาคม 2565

"ป.ป.ช." ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เพิ่มความสะดวกการบันทึกข้อมูลคดี

2 ธันวาคม 2565  "พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ" ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช. 

"ป.ป.ช."ผนึก "สตช."เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล"คดีทุจริต"

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบราชการเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะกรรมการ ป.ป.ช

 

"ป.ป.ช."ผนึก "สตช."เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล"คดีทุจริต"

จึงมีนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกัน ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น


 สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการบันทึกข้อมูลคดี รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคดีทุจริตที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ ไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้ขอบเขตอำนาจกฎหมายของทั้งสองฝ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

"ป.ป.ช."ผนึก "สตช."เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล"คดีทุจริต"