background-defaultbackground-default
กกต.วางไทมไลน์รับรัฐบาลยุบสภาเล็ง 7 พ.ค.66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง"เปิดไทม์ไลน์ กำหนด 7 พ.ค. เข้าคูหาหย่อนบัตรลงคะแนน ขณะที่ 30 เม.ย. 66 เป็นวันลงคะแนนล่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขตเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

21 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งครบวาระ ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ

 

ทั้งนี้ เบื้องต้น กกต. กำหนดให้วันที่ 7 พ.ค. 66 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป พร้อมเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย. 66

 

ส่วนรายละเอียดของแผนจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ กกต.กำหนดนั้น นับจากวันที่ 23 มี.ค. 66 ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง วันที่ 30 มี.ค. 66 จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

 

สำหรับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง 

 

31 มี.ค. 66 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัคร

 

3-7 เม.ย. 66 เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

 

11 เม.ย. 66 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และ เป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

14 เม.ย. 66 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

 

16 เม.ย. 66 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

 

26 เม.ย. 66 เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

 

30 เม.ย. 66 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 พ.ค. 66 ยังจะเป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

3 พ.ค. 66 เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร

 

1-6 พ.ค. 66 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

6 พ.ค. 66 วันสุดท้ายที่ ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

 

7 พ.ค. 66 วันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป

 

8-14 พ.ค. 66 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ส่วนกำหนดแผนการเลือกตั้งกรณีเกิดการ "ยุบสภา" นั้น กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 กำหนดซึ่งภายใน 5 วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา กกต.จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา

 

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

 

กกต.วางไทมไลน์รับรัฐบาลยุบสภาเล็ง 7 พ.ค.66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร

 

วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และ สรรหา แต่งตั้งคกก.ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และ วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน, แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 

วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน

 

วันสุดท้ายผอ.ประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกากรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ก่อนวันเลือกตั้ง

 

วันที่คาดว่า เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภา, แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กกต. ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค. 66 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตาม มาตรา 68 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  

 

เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 กฎหมายเดียวกัน    

 

มีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง และเตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง ปฏิบัติ ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้บ้าง ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ปฏิบัติตาม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด