svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"นายทหารชั้นนายพล" 765 นาย ประกาศ ลง"ราชกิจจาฯ"

"ราชกิจจาฯ" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"นายทหารชั้นนายพล" 765 นาย เป็นไปตามคาด "พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์"ปลัดกลาโหม ขณะที่ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ นั่งผบ.ทอ. ขยับ"พล.ท.เกรียงไกร" แม่ทัพภาค 4 ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.65  "ราชกิจจาฯ" ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง "แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล"  โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการรักษาการนายกฯ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้าย"นายทหารชั้นนายพล" จำนวน 765 นาย   พร้อมกันนั้น ยังได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง"พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 530  ราย   มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

ตำแหน่งสำคัญในกองทัพ ประกอบด้วย "พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์" เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม  "พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์"  เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)  "พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ" เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง\"นายทหารชั้นนายพล\" 765 นาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

-กองทัพไทย

 

"พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี" หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

"พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์" รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

"พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง" รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

 

"พล.อ.กนกพงษ์ จันทร์นวล " ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเสนาธิการทหาร  

 

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง\"นายทหารชั้นนายพล\" 765 นาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

"พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์" รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

"พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์" รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

"พล.ร.อ.ธีรกุล  กาญจนะ " รองผู้บัญชาการทหารเรือ   เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

"พล.อ.อ.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ " รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

"พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์" รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

 

-กองทัพบก


"พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก  

 

"พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง" แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

 

"พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์" แม่ทัพภาคที่ 4  เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารบก

 

"พลโท อุกฤษฎ์ บุญตานนท์"  เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

 

"พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์" รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

 

"พลตรี ศานติ ศกุนตนาค" รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

 

"พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์"  ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพเรือ  เป็น ผู้บัญชาการกองทัพเรือ

 

-กองทัพเรือ


"พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์"  ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพเรือ  เป็น ผู้บัญชาการกองทัพเรือ  

 

"พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์"   เสธนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองทัพเรือ

 

"พล.ร.ท.อะดุง พันธ์ุเอี่ยม"  เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

 

-กองทัพอากาศ

 

"พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ"  ผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

"พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ"  ผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 

"พล.อ.อ.  ชานนท์ มุ่งธัญญา"  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

"พล.อ.อ. สฤษดิ์พร สุนทรกิจ" ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

 

"พล.อ.อ. พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร" ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

"พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล" เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ  765 นาย 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 530 ราย