svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ

04 ตุลาคม 2565
326

เริ่มใช้จ่ายวันแรก "คนละครึ่งเฟส 5" ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.65 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ 8.22 แสนคน เตือนรีบใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 16 ต.ค.นี้ ก่อนเสียสิทธิ 800 บาท

4 ตุลาคม 2565 “คนละครึ่งเฟส 5” รอบเก็บตก เริ่มใช้สิทธิซื้อสินค้าได้แล้ว โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือของโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าวมีประชาชนได้รับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 822,188 คน 

เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ


ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้ที่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกจำนวน 23.40 ล้านคน ทำให้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 24.22 ล้านคน


โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและได้รับสิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" สามารถเริ่มใช้จ่ายได้เป็นวันแรก ได้ตั้งแต่ 3 ต.ค. กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง รอบสิทธิคงเหลือจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้า หรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ 

เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ
 

ทั้งนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ !!


ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน


เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า..

 

จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.46 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 34,945.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

  • 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.05 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 3,847.79 ล้านบาท
  • 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.01 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 275.87 ล้านบาท

เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ

  • 3. โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"(ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 30,617.50 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 203.88 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 30,821.38 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 15,667.70 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 15,153.68 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12,782.44 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,252.14 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,463.78 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 9,792.58 ล้านบาท ร้านบริการ 493.02 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 37.42 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.63 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.23 หมื่นราย


การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,055.68 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 546.69 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 508.99 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม จำนวน 8.03 หมื่นราย

เตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ก่อนถูกตัดสิทธิ
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง