svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ได้เฮต่อ ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือนต่อเนื่อง

27 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ข่าวดีในยุค พลังงานแพง ล่าสุด ครม.เคาะแล้ว ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืดออกไปอีก 7 เดือน นับตั้งแต่ตุลาคมนี้ - เมษายน 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็น

ชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566  (7 เดือน)

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05  ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า จํานวน 1,786.05 ล้านบาท  ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และงบประมาณสนับสนุนค่าน้ําประปา จํานวน 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

ได้เฮต่อ ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือนต่อเนื่อง  
ได้เฮต่อ ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือนต่อเนื่อง

ได้เฮต่อ ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือนต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ระบุไว้ดังนี้ 

ค่าไฟฟ้า
1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน  ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2. กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
3. กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด  

ค่าน้ำประปา
1. กรณีที่ใช้น้้ำประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
2. กรณีที่ใช้น้้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาท้ังหมด 

ได้เฮต่อ ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 65 ดังนั้น มติ ครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตร ฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

logoline