svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สมัคร "บัตรคนจน" พบ "ลงทะเบียนไม่สมบูณ์" 9 แสนราย รีบแก้ไขก่อนเสียสิทธิ

"บัตรคนจน" หากตรวจสอบผลการสมัครพบ "การลงทะเบียนไม่สมบูณ์" อย่านิ่งนอนใจ ต้องรีบแก้ไขภายใน 3 พ.ย.นี้ ก่อนเสียสิทธิ์ ตรวจสอบขั้นตอนได้ที่นี่

19 กันยายน 2565 กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้สมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่ 2565 ตรวจสอบสถานะการสมัครรอบแรกไปแล้ว โดย นายพรชัย ธีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นวันแรกของการประกาศผลสถานะการลงทะเบียน "บัตรคนจน" หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 


ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลา 9.00 น. วันที่ 16 ก.ย.65 พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 13,330,17 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,480,032 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,850,139 ราย

ประชาชนลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ 2565

สำหรับ ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย

เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครอง พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น
4,282,429 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566


สำหรับผู้ลงทะเบียนอีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ทำให้ระบบขึ้นข้อความแสดงระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ, สามเถร หรือแม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นต้นไป


  รีบแก้ไขภายใน 3 พ.ย.65 ก่อนเสียสิทธิ์  
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" กรณีอื่น ๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่า ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษ ฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้

 

อย่างไรก็ตาม หากพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"  เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง  ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยปัจจุบันต้องติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเท่านั้น  หากลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ไปแก้ไขที่จุดลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เปิดลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ ตั้งแต่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค.65
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ว้นที่ 9-15 กันยายน 2565 และมีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" สามารถตรวจสอบสถนะการลงทะเบียนได้ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
 

ไทม์ไลน์การประกาศรายผลการสมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่ 2565 ที่มีการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้


1. ลงทะเบียน 5–8 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

2. ลงทะเบียน 9–15 กันยายน 2565

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

3. ลงทะเบียน 16–22 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

4. ลงทะเบียน 23 – 29 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

5. ลงทะเบียน 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

6. ลงทะเบียน 7 - 13 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

7. ลงทะเบียน 14 - 19 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

ไทม์ไลน์ ประกาศผลการสมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่