svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

15 สิงหาคม 2565
1.1 k

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 2565 เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เพิ่มขึ้นวงเงินกี่แสนบาทต่อคนต่อปี หลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข GDP ของไทยไตรมาสที่ 2 พบว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีต่อเนื่องทั้งปี คาดว่าจะอยู่ที่ขยายตัว 2.7 - 3.2%

หลังจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย ไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 2.5% และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 อยู่ที่ขยายตัว 2.7 - 3.2% 

 

โดยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยประเมินว่า ในปี 2565 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 7.9% การอุปโภคบริโภค ขยายตัว 4.4% และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.1%

 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.3 – 6.8% และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.6% ของ GD

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

ขณะเดียวกันยังมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ รายได้ต่อหัวคนไทย ในปี 2565 สศช. ได้ประเมินตัวเลขทั้งปีออกมา สรุปได้ดังนี้

 • ขนาดของ GDP อยู่ที่ 17.6 ล้านล้านบาท
 • รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 252,464 บาทต่อคนต่อปี
 • ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการรอบเดิมคือ 248,468 บาทต่อคนต่อปี

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นผลมาจากส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยไตรมาสแรกปี 2565 ขยายตัว 2.3% และในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ 2.5% ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4%

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม หากจะทำให้ตัวเลขรายได้ต่อหัวของไทยเป็นไปตามเป้าหมาย สศช. ได้มีข้อเสนอแนะถึงการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2565 ควรให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

1.การติดตามและดูแลกลไกตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและภาระดอกเบี้ยแบบมุ่งเป้า 

 

2.การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ คือ

 • การบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและปัญหาต้นทุนการผลิต 
 • การเตรียมการและป้องกันปัญหาจากอุทกภัย 
 • การเพิ่มส่วนแบ่งของเกษตรกรในรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตขั้นสุดท้าย 

 

3.การดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อยท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งเตรียมมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ 

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

4.การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า ทั้ง

 • การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าสำคัญไปยังตลาดหลักและการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ 
 • การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า 
 • การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา และเตรียมศึกษาเพื่อเจรจากับประเทศคู่ค้าสำคัญใหม่ ๆ 
 • การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน 

 

5.การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง ทั้ง

 • การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
 • การพิจารณามาตรการสินเชื่อและมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสามารถกลับมาประกอบธุรกิจ 
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 

6.การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ทั้ง 

 • การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2562 - 2564 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 • การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
 • การดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 • การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค
 • การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ๆ 
 • การพัฒนากำลังแรงงานทักษะสูง 

 

7.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 

 

8.การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

 

ขอขอบคุณที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

เปิดรายได้ต่อหัวคนไทย ปี 65 เพิ่มเท่าไหร่ หลังศก.ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว