svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เปิดไทม์ไลน์แต่งตั้ง รองสารวัตร และ ผบ.หมู่ วาระ 66 คำสั่งมีผล 31 ม.ค. ปีหน้า

21 ธันวาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดไทม์ไลน์แต่งตั้ง รองสารวัตร และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2566 คำสั่งมีผลพร้อมกันทั่วประเทศ 31 ม.ค. ปีหน้า ให้ความสำคัญขอย้ายกลับภูมิลำเนา-บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาเป็นลำดับแรก

21 ธันวาคม 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความที่ 0009.232/ว 4879 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2566 ถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

ด้วยขณะนี้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566 ได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2567

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนด ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 ข้อ 5 จึงกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 โดยเคร่งครัด

ไทม์ไลน์แต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระ 2566

กรณีร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสังกัด ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีความเห็นขัดข้องหรือเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่ และให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป ดังนี้

  • เสนอถึงระดับ กก. และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามีความเห็นเป็นที่ยุติภายใน 22 ธันวาคม 2566
  • เสนอถึงระดับ บก. และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามีความเห็นเป็นที่ยุติภายใน 27 ธันวาคม 2566 
  • สำหรับ บก. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้เสนอคำร้องถึง ผบช. ภายใน 28 ธันวาคม 2566

กรณีร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งนอกสังกัด

  • ให้หัวหน้าหน่วยระดับ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวมทั้ง บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร. ส่งคำร้องที่มีผลการพิจารณาไม่ขัดข้อง หรือไม่ขัดข้องขอกำลังพลสับเปลี่ยนในคราวเดียวกันไปยังหน่วยที่รับตัวภายใน 5 มกราคม 2567 โดยให้หน่วยที่รับตัวพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยต้นสังกัดจนเป็นที่ยุติ

ให้ทุก บช. และ บก. ดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้น และมีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยใน 29 มกราคม 2567 โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 31 มกราคม 2567 

อย่างไรก็ตามให้หน่วยพิจารณาให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา หรืออุปการะครอบครัว โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจการที่จะปฏิบัติหน้าที่และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

สำหรับหน่วยซึ่งมีพื้นที่พิเศษ หรือเสี่ยงภัยให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูกำลังพลตามความจำเป็นโดยให้กระทบต่อข้าราชการตำรวจรายอื่นให้น้อยที่สุด
 

logoline