svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ยกเครื่องใหม่ "ดีเอสไอ" ตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ กู้ภาพลักษณ์องค์กร

20 มกราคม 2566

ยกเครื่องใหม่ "ดีเอสไอ" ตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ กู้ภาพลักษณ์องค์กร หลังโดนพิษข่าวเจ้าหน้าที่ทำงามหน้า ร่วมรับสินบน "ทุนจีนสีเทา"

20 มกราคม 2566 ความคืบหน้าคดี ที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และตำรวจ 191 เข้าตรวจค้นภายในบ้านพักอดีตกงสุลนาอูรู และเรียกเอาทรัพย์ จากผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จำนวนกว่า 9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา จนนำมาสู่ คำสั่งยุบชุดปฏิบัติการด้านการข่าว หลังถูกครหาตั้งขึ้นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคนมีเอี่ยวรับสินบน "ทุนจีนสีเทา" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ล่าสุด มีรายงานว่า พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนามในคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๙๓ / ๒๕๖๖เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยที่เห็นเป็นการสมควร ปรับปรุงโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นตินพ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบันที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)

อธิบดีกรมสวนคดีพิเศษ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคคีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก และแต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตังต่อไปนี้
คำสั่งรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่งตั้งทีมโฆษกชุดใหม่
คำสั่งรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่งตั้งทีมโฆษกชุดใหม่

๑.องค์ประกอบ 

๑.๑ นางพิชญา ธารากรสันติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็น โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑.๒ นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เป็นรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑.๓ บุคลากรในสังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯ

๑.๔ บุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯ
นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ การให้ข่าวของทางราชการ และการบริการข่าวสารของทางราชการ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของทุกหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สื่อมวลชน และประชาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม

การมอบหมายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

๒.๓ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจเชิญบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒.๔ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
"ดีเอสไอ"สั่งยุบชุดปฏิบัติการข่าว