svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศรีสุวรรณ บุก ป.ป.ช. ร้องสอบ ชัชชาติ ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยม็อบปะทะคฝ.

24 พฤศจิกายน 2565

"ศรีสุวรรณ" บุก ป.ป.ช. ร้องสอบ "ชัชชาติ" ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยม็อบปะทะคฝ. จนเกิดการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย

24 พฤศจิกายน 2565  ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย ว่า

การที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ควบคุม ดูแล หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ชุมนุมที่ขออนุญาตจัดการชุมนุมคัดค้าน APEC ที่ลานคนเมือง ได้ทำผิดเงื่อนไขการขออนุญาต โดยออกมานอกพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันกับตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) เกิดการบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงทำให้ทรัพย์สินราชการและสาธารณะเสียหาย เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่

ร้องผู้ว่าฯ กทม. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยม็อบปะทะคฝ.

 

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจหน้าที่หลายประการ อาทิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

     1) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของ กทม.ให้เป็นไปตามกฎหมาย (ในที่นี้คือ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558)

     2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

     3) อำนาจหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 50 ด้วย

ร้องผู้ว่าฯ กทม. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยม็อบปะทะคฝ.

นอกจากนั้น อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 89 ยังระบุเอาไว้ชัดเจนว่า มีหน้าที่ “การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน” และกฎหมายดังกล่าวใน มาตรา 90 ยังกำหนดให้ผู้ว่าฯ กทม.มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.นั้น มาตรา 91 กฎหมายยังกำหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย

ดังนั้นการที่ผู้ว่าฯกทม. กำหนดให้ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. เป็นพื้นที่ขออนุญาตจัดชุมนุมสาธารณะได้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 ผู้ว่าฯ กทม. ก็ต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องควบคุม ดูแล ให้ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 ต้องปฎิบัติให้อยู่ในกรอบการชุมนุมสาธารณะ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ฉบับลงวันที่ 23 ส.ค.65 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 และข้อ 2.6 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้นยังต้องถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัย มาตรา 8 (5) แห่งพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะด้วย

ร้องผู้ว่าฯ กทม. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยม็อบปะทะคฝ.

“แต่ผู้ว่าฯ กทม.กลับละเว้นหรือเพิกเฉยเสีย ปล่อยให้ผู้ชุมนุมอยู่อาศัยในลานคนเมืองหรือค้างคืนได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นข้อห้าม จนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันในยามเช้าและเคลื่อนขบวนออกมา จนเกิดเหตุการปะทะกันเมื่อ 18 พ.ย.65 ระหว่างตำรวจ คฝ.และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ละเมิดกฎหมาย จนมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เช่นนี้ ผู้ว่าฯ กทม.ย่อมเข้าข่าย “การทุจริตต่อหน้าที่” อันถือเป็นการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามนัยยะทางกฎหมายแห่ง มาตรา 4 ของ พ.ร.ป. ป.ป.ช2561 โดยชัดแจ้ง”

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ จึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป