"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑

 

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯให้รับโอน"นายทหารสัญญาบัตร"เป็นข้าราชการในพระองค์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีรวิศ รัชตะวรรณ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี) ปรับย้ายมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำ รงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

พระบรมราชโองการ ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด