"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า"พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร"จํานวน 19,261 ราย ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

28 ก.ค. 65   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร"ให้แก่ ข้าราชการ ตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน ๑๙,๒๖๑ ราย ดังนี้

 

๑. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สุรฤทธิ์ พลังฤทธิ์ เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

๒. ว่าที่ ร้อยตํารวจเอก เดชขุนบุรุษ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

๓. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีเกียรติ ศักดิ์โสภา เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

๔. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีเจตนิพิฐ ถนนทอง เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๕. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี ณัฐชนน บุญเจริญ เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๖. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี พีรวัส สองจันทร์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๗. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี พีรสรณ์ สะเริญรัมย์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๘. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี สุรยุทธ หลวงพิทักษ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

ทั้ง ๕ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

๙. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ปาลินรดา รอดบางยาง เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

 

๑๐. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๑๑. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีวรท อุ้ยคํา เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๑๒. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง โชติกา เพ็ชรสุวรรณ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

 

๑๓. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ณัฐรุตจา กิตติพิบูลย์ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

 

๑๔. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง สุธาสินี จันทศิริศรี เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

ทั้ง ๕ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๕. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีปริย ต๊ะวิชัย เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

๑๖. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีหญิง สุรัตติการณ์ ทองการ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

๑๗. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีหญิง พีรญา สายเมฆ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

๑๘. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี กิตติพศ เงินยวง เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

๑๙. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีฐานุ รักษ์นิ่มขํา เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๒๐. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง พิมพ์พิมล ปักษา เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

 

๒๑. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง เพ็ญพิมล สิทธิอลังกานนท์ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๒. ว่าที่พันตํารวจโท กฤษณพงษ์ เตมีย์สุวรรณ เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๓. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีภาณุ วิชญ์ ยศประสิทธิ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี ตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๔. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีปวรินทร์ ปัญญาวจี เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๕. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีธนพล สุนันท์ กิ่งเพชร เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

๒๖. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง วัลยา เล๊าะล่อ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง 

 

๒๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง อัญชลี อนุพงศานุกูล เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๘. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีเฉลิมชัย วันดี เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๒๙. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีหญิง รวิภา ขุนณรงค์ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

"พระราชทานยศ"ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย ประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา"

"พระราชทานยศ"ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย ประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา"

"พระราชทานยศ"ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย ประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา"

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๙,๒๖๑ ราย เล่มแรก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๙,๒๖๑ เล่มจบ

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด