background-defaultbackground-default
เปิดโครงสร้างใหม่ "กรมควบคุมมลพิษ" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ราชกิจจาฯ ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่ วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

"นายอรรถพล เจริญชันษา" อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" ได้ลงประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ คพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเน้นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ให้มีความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหามลพิษ ตั้งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนและหมั่นเพียร เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตัดโอนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 (สสภ.1-16) จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สสภ.1-16 มาเป็นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ.1-16) 

 

เปิดโครงสร้างใหม่ "กรมควบคุมมลพิษ" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

คพ. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของ คพ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

เปิดโครงสร้างใหม่ "กรมควบคุมมลพิษ" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

อย่างไรก็ตาม สคพ. 1-16 มีหน้าที่และอำนาจ ประกอบด้วย 

 

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 

 

2) เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในระดับพื้นที่ 

 

3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ 

 

4) ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน 

 

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามประเมินผลการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 

 

6) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 

 

7) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านมลพิษ และสนับสนุนการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่ และ 

 

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/045/T_0017.PDF --

 

เปิดโครงสร้างใหม่ "กรมควบคุมมลพิษ" แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด