กรมอนามัยพบประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโควิดเพิ่มขึ้น แม้ผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ แนะประชาชนป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 ประกาศ เรื่องของการสวมหรือถอดหน้ากากตามความสมัครใจเป็นแบบมีเงื่อนไขนั้น จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง ‘แนวโน้มพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค’ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 หลังจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาพบว่า ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยงสูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 91 ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.8 เป็นร้อยละ 91 และคัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.4 เป็น 83.5

กรมอนามัย เผยคนป้องกันโควิดเพิ่ม แม้ให้ถอดหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้สวมและถอดหน้ากากตามความสมัครใจได้ แต่ขอแนะนำให้ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี ส่วนในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่หากติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของโรค

กรมอนามัย เผยคนป้องกันโควิดเพิ่ม แม้ให้ถอดหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด