ลุ้น ครม. เคาะ ให้สร้างเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี หวังช่วยลดปัญหาต้นทุนปุ๋ยแพง ด้าน ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้  มีวาระน่าสนใจของกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่องผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอให้การพิจารณา โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โดยได้บรรจุเรื่องนี้เอาไว้เป็นวาระเพื่อพิจารณา

 

ที่ผ่านมามีรายงาน ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเตรียมบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การประชุม ครม.

 

หลังจากได้ทำหนังสือขอความคิดเห็นประกอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และได้รวบรวมรายละเอียด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณา จากนั้นจึงพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป

 

สำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นขอประทานบัตรไปแล้ว โดยเหมืองดังกล่าว มีแผนการผลิต 2 ล้านตันต่อปี ประเมินว่า จะมีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการอยู่ที่ 33.67 ล้านตัน หากโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม. เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบปุ๋ยจากต่างประเทศได้

ส่วนวาระอื่น ดังนี้

วาระพิจารณา

กระทรวงการคลัง

  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่..พ.ศ…. (มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center)
  • เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดอัตราพิกัดศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่…)

กระทรวงพลังงาน

  • รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มิ.ย.2564 กรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ามาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560)

วาระเพื่อทราบ

  • คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอความเห็นของจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
  • คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมาตราการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้
  • กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจัดสถานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301  พิเศษ ประจำปี 2565
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และ ตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด