svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ลุ้น ครม.เคาะสร้างเหมืองโปแตช ที่อุดรฯหวังลดต้นทุนค่าปุ๋ย

28 มิถุนายน 2565
1.2 k

ลุ้น ครม. เคาะ ให้สร้างเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี หวังช่วยลดปัญหาต้นทุนปุ๋ยแพง ด้าน ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้

28 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้  มีวาระน่าสนใจของกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่องผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอให้การพิจารณา โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โดยได้บรรจุเรื่องนี้เอาไว้เป็นวาระเพื่อพิจารณา

 

ที่ผ่านมามีรายงาน ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเตรียมบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การประชุม ครม.

 

หลังจากได้ทำหนังสือขอความคิดเห็นประกอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และได้รวบรวมรายละเอียด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณา จากนั้นจึงพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป

 

สำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นขอประทานบัตรไปแล้ว โดยเหมืองดังกล่าว มีแผนการผลิต 2 ล้านตันต่อปี ประเมินว่า จะมีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการอยู่ที่ 33.67 ล้านตัน หากโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม. เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบปุ๋ยจากต่างประเทศได้

ส่วนวาระอื่น ดังนี้

วาระพิจารณา

กระทรวงการคลัง

  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่..พ.ศ…. (มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center)
  • เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดอัตราพิกัดศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่…)

กระทรวงพลังงาน

  • รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มิ.ย.2564 กรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ามาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560)

วาระเพื่อทราบ

  • คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอความเห็นของจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
  • คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมาตราการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้
  • กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจัดสถานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301  พิเศษ ประจำปี 2565
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และ ตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....