กพท. หรือ การบินพลเรือน เข้มงวดห้าม "กัญชา" ขณะปฏิบัติหน้าที่ ออกประกาศห้ามนักบินและผู้เกี่ยวข้องกับการบิน ห้ามใช้ "กัญชา" เด็ดขาดขณะปฏิบัติการบิน ระบุชัด "กัญชามีผลลดประสิทธิภาพในการทำการบิน" ฝ่าฝืนปรับ 5หมื่น กระทั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ลงนามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อใช้พืชกัญชา พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า...

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น แต่โดยที่กัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด ซึ่งมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย พิจารณาในประเด็นความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety) และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานแล้วพบว่า “กัญชา มีผลลดประสิทธิภาพในการทำการบิน

 

กพท. ห้ามกัปตัน จนท.การบิน ใช้"กัญชา"ขณะทำหน้าที่ ฝ่าฝืนถึงเพิกถอนใบอนุญาต

 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ และข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7 ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานอำนวยการบิน และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบสำคัญแพทย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

  • ข้อ 1 พืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ( ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก ถือเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท )

 

  • ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชกัญชา

 

  • ข้อ 3 ใบสำคัญแพทย์ของผู้ประจำหน้าที่ ซึ่งตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชกัญชาเป็นอันใช้ไม่ได้ชั่วคราว ผู้ประจำหน้าที่นั้น จึงไม่สามารถใช้สิทธิทำการตามใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ของตนได้

 

กพท. ห้ามกัปตัน จนท.การบิน ใช้"กัญชา"ขณะทำหน้าที่ ฝ่าฝืนถึงเพิกถอนใบอนุญาต

  • ข้อ 4 ผู้ประจำหน้าที่ที่ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชกัญชา มีโทษ ดังนี้

(1) ฝ่าฝืนมาตรา 45 และมาตรา 49 มีโทษตามมาตรา 108 (1)และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) ฝ่าฝืนมาตรา 50/2 และมาตรา 50/3 เป็นเหตุพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
 

  • ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับผู้ทำการในอากาศ เรื่อง "กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน" โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 

กพท. ห้ามกัปตัน จนท.การบิน ใช้"กัญชา"ขณะทำหน้าที่ ฝ่าฝืนถึงเพิกถอนใบอนุญาต

กพท. ห้ามกัปตัน จนท.การบิน ใช้"กัญชา"ขณะทำหน้าที่ ฝ่าฝืนถึงเพิกถอนใบอนุญาต

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ