svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.เห็นชอบ "12 สิงหาคม ของทุกปี" เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

30 พฤษภาคม 2565

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

30 พฤษภาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า การประกาศให้มีวันผ้าไทยแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทย เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง 

 

สามารถสร้างอาชีพและรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่  ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นวันที่เหมาะสมที่จะประกาศให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

 

ครม.เห็นชอบ "12 สิงหาคม ของทุกปี" เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ
 

 

ขณะเดียวกันในปี 2565 นี้รัฐบาลมีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

รัฐบาลจึงกำหนดจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและขยายผลให้เป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทุกประการ

 

ครม.เห็นชอบ "12 สิงหาคม ของทุกปี" เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า วันผ้าไทยแห่งชาติ จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า National Thai Textile Day โดยได้นิยาม “ผ้าไทย” ว่า ผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ที่ได้กำหนดวันผ้าแห่งชาติขึ้น เช่น อินโดนีเซีย วันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบาติกแห่งชาติ, ญี่ปุ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันฟุนโดชิ หรือวันผ้าเตี่ยว, จอร์เจีย วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันสิ่งทอแห่งชาติ, สโลวัก วันที่ 8 กันยายน เป็นวันเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน, สโลวีเนีย เดือนกันยายน เป็นวันมรดกเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายประจำชาติ และบังกลาเทศ วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งทอแห่งชาติ

 

ครม.เห็นชอบ "12 สิงหาคม ของทุกปี" เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ