กรุงเทพมหานคร ออกโรงเตือน "ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus หรือ TSC 2+ โดยขออนุญาตสำนักงานเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้ ขั้นตอนและเงื่อนไขมีอย่างไรบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 พฤษภาคม 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล 

 

ในที่ประชุม สำนักอนามัยรายงานการเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  ดังนี้

 

1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus หรือ TSC 2+ และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์ และ 3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

 

ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร   

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus  สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ดังนี้

 

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

 

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง

 

3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น
 

กทม.เตือน! ผับ บาร์ ต้องขออนุญาตก่อนเปิด 1 มิ.ย.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่นี่

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ

 

พร้อมทั้งลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ การตรวจเข้มงวดโดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24.00 น. งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำความร่วมมือในงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ให้ครบ 100% ภายใน 1 สัปดาห์

 

กทม.เตือน! ผับ บาร์ ต้องขออนุญาตก่อนเปิด 1 มิ.ย.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่นี่