"คณะรัฐมนตรี" มีมติแต่งตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (24 พ.ค.65)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี

 

ครม. ตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

มีรายชื่อดังนี้

 

1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ ด้านการแพทย์

 

2. นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ ด้านการสาธารณสุข

 

3. นายปกป้อง ศรีสนิท ด้านกฎหมาย 

 

4. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก

 

5. นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 

ครม. ตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

6. นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน    

 

7. นายสมพงษ์ จิตระดับ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

8. นายอิศรา ศาสติศาสน์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

9. นางฐาณิษา สุขเกษม จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป