กรมวิชาการเกษตร จับมือกับสธ. ทำบันทึกข้อตกลงยกระดับพัฒนาวิจัยพืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือนและเพื่อการแพทย์ดันเศรษฐกิจประเทศ เตรียมแจกกล้าปชช.1ล้านต้นตามนโยบายรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

นายระพีภัทร์   จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร(กวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงในครัวเรือน ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาวิจัยพืชกัญชา กัญชง  ที่ปลูกในประเทศไทยให้นำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันพืชดังกล่าวให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจทุกประเภท

 

นายระพีภัทร์   จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร(กวก.)

 

ทั้งนี้จะร่วมมือกันในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของทั้งสององค์กร และองค์กรภายนอก ทั้งสถานศึกษา ภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดี 
นำส่งเสริมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปลูกเพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประเทศ

 

"โดยกรมวิชาการเกษตรจะรับหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาพันธุ์กัญชา กัญชง ที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปลูกเพื่อการแพทย์และครัวเรือน  โดยเตรียมต้นกล้ากัญชา กัญชง ทั้งจากการเพาะเนื้อเยื่อ และจาก เมล็ดพันธุ์  เพื่อแจกประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านต้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณสุขและนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กวก.ขยายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ไทย ที่มีความต้านทานโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแนะนำตามระบบการจัดการแปลงการเกษตรที่ดี(GAP) เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในอนาคต  ซึ่งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ในการขับเคลื่อนงานศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กัญชา กัญชง

 

กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ.ยกระดับพัฒนาวิจัยกัญชา กัญชง ดันศก.ประเทศ

 

รวมถึงสนับสนุนผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ต้องการศึกษาวิจัย นอกจากนั้นยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด " นายระพีภัทร์ กล่าว

 

โดยปัจจุบันกรมได้มีการศึกษาวิจัยที่ศูนย์วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กัญชา กัญชง ในพื้นที่ของกรมทุกภูมิภาคเพื่อศึกษาหาพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ได้พันธุ์ดีทนโรค –แมลง และมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดทั้งในการใช้ระดับครัวเรือนและการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนั้นกรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ.ยกระดับพัฒนาวิจัยกัญชา กัญชง ดันศก.ประเทศ

 

หลังจากที่ก่อนหน้านั้น กัญชา กัญชง เป็นพืชที่กฎหมายกำหนดเป็นยาเสพติด จึงขาดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เมื่อมีการปลดล็อค ภาครัฐจึงต้องเร่งการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ของประเทศ