background-defaultbackground-default
“สินมั่นคงประกันภัย” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

รายแรกในประวัติศาสตร์ ! “สินมั่นคงประกันภัย” ออกประกาศยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ.แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (18 พ.ค.65) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

 

โดยมีข้อความระบุว่า

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย("สำนักงาน กปภ.") ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

 

ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทประกันวินาศภัย ต่อมา คณะกรรมการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปภ. บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปก. เมื่อวันที่ 25 เมมายน 2565 นั้น

 

“สินมั่นคงประกันภัย” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

ภายหลังจากที่สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤมภาคม 2565 สำนักงาน

คปภ. จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือค่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ไดยบริษัทฯ

ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลลัมละลายกลางกายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัท ได้ยื่นสำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัทฯ เสนอบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนใขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างทนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการคำเนินธุรกิจประกันภัยให้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

“สินมั่นคงประกันภัย” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเปืนธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

 

“สินมั่นคงประกันภัย” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด