"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า จํานวน 47 แห่ง ใน 12 สํานักงานเขต มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

โดยที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กําหนดให้ที่สาธารณะ จํานวน ๔๗ แห่ง ของสํานักงานเขตดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่ทําการค้า

 

๑. สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน ๒ แห่ง 

 

๒. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน ๓ แห่ง 

 

๓. สํานักงานเขตพระนคร จํานวน ๓ แห่ง 

 

๔. สํานักงานเขตดุสิต จํานวน ๕ แห่ง 

 

๕. สํานักงานเขตบางนา จํานวน ๖ แห่ง 

 

๖. สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน ๓ แห่ง 

๗. สํานักงานเขตบางซื่อ จํานวน ๕ แห่ง 

 

๘. สํานักงานเขตลาดพร้าว จํานวน ๑ แห่ง 

 

๙. สํานักงานเขตธนบุรี จํานวน ๔ แห่ง 

 

๑๐. สํานักงานเขตคลองสาน จํานวน ๑๐ แห่ง 

 

๑๑. สํานักงานเขตพญาไท จํานวน ๓ แห่ง 

 

๑๒. สํานักงานเขตดอนเมือง จํานวน ๒ แห่ง

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ ทําการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทําการค้าแนบท้ายประกาศนี้ 

 

และผู้ค้าที่ทําการค้าต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกําหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิก การผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า
 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กทม. เปิดพื้นที่สาธารณะ 47 แห่ง ทำการค้าได้