นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันฉัตรมงคล " 4 พฤษภาคม 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 พฤษภาคม 2565 วานนี้ (4 พ.ค.) ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยรัฐบาลได้เชิญผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย

 

ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด และคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา และคู่สมรส

นายกฯ นำครม. ถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง" เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"

 

 

 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและคู่สมรส ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ระดับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร) และคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคู่สมรส คณบดีคณะทูต เอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่าง ๆ และคู่สมรส ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย และคู่สมรส ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยและคู่สมรส

 

เมื่อถึงเวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นบนเวที ถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม ถวายธูปเทียนแพ และถวายคำนับอีก 1 ครั้ง จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

นายกฯ นำครม. ถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง" เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งผู้ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่แห่งนี้ มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด ได้ยังประโยชน์มหาศาลในการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่อาณาราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงประชาในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทร ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าสืบไป

 

ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

จากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

นายกฯ นำครม. ถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง" เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"