svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

คาใจผู้เสียภาษี มีกรณีไหนบ้างไหม ที่ขอขยายเวลาการยื่นแบบภาษีได้

01 เมษายน 2565

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี มีคำถามคาใจ กรณีไหนบ้าง ที่เราจะขอขยายเวลาการยื่นแบบ "ภาษี"ได้ พร้อมวิธีขอยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ติดตามคำตอบได้ใน ตรงนี้มีคำตอบ

เป็นอีกเรื่องดีๆ ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรู้

ในการทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลา แต่หากในบ่งกรณีอาจเกิดเหตุขัดข้อง หรือ ข้อผิดพลาด ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การยื่นแบบและการชำระภาษีไม่สำเร็จ สามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาฯ ได้ โดยเหตุขัดข้องที่สามารถขอขยายเวลาได้ คือ 

 

คาใจผู้เสียภาษี มีกรณีไหนบ้างไหม ที่ขอขยายเวลาการยื่นแบบภาษีได้

 • ระบบการโอนเงินของหน่วยชำระขัดข้อง
 • ยื่นแบบภายในกำหนดและสั่งโอนเงินถัดจากวันครบกำหนดแต่ธนาคารไม่ปิดระบบการโอนเงิน
 • ระบบรับแบบหรือระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรขัดข้อง

 

คาใจผู้เสียภาษี มีกรณีไหนบ้างไหม ที่ขอขยายเวลาการยื่นแบบภาษีได้

ระยะเวลาการขอยื่นคำร้อง : ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารที่ใช้ในการขอขยายเวลาฯ : หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นคำร้อง พร้อมยื่นแบบ และชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ดังนี้

 • คำร้องขอขยายเวลาฯ และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดฟอร์ม)
 • สำเนาแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • สำเนา บ.ช.35
 • หนังสือชี้แจงเหตุขัดข้อง (ถ้ามี)

 

ในส่วนของการพิจารณาและการแจ้งผล :

 • การพิจารณาขยายเวลา
 1. กรณีมีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ
 2. กรณียื่นแบบและชำระภาษีเกิน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การแจ้งผลการพิจารณา

 • แจ้งให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
 • แจ้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับการยื่นแบบภาษีในส่วนของ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91) การยื่นออนไลน์จะสิ้นสุดวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น

คาใจผู้เสียภาษี มีกรณีไหนบ้างไหม ที่ขอขยายเวลาการยื่นแบบภาษีได้