ราชกิจจาฯ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี65 เผยปฏทิน"ปิดอุทยาน"ทั่วไทย สถานที่ไหนระหว่างวันใดบ้าง เช็กเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

30 มี.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา  ราชกิจจาฯ  เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาส ให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว

 

รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำ หรับ การดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

เช็กตารางปฏทิน อุทยานฯ วนอุทยานฯ ท่องเที่ยวและพักแรมที่ประกาศปิดได้ดังนี้ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 

จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน

 

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

 

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

 

 

 

 

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

 

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ" เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

เช็กเลย อย่าไปเก้อ "ปิดอุทยาน"พักแรมทั่วไทย ที่ไหนวันใดบ้างลง "ราชกิจจาฯ"

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด