กระทรวงสาธารณสุขเลือกขอนแก่นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวลเนส สร้างจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสุขภาพในลุ่มน้ำโขง พร้อมจับมืออุดร หนองคาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่โรงแรมโฆษ จ.ขอนแก่น กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ สมาคมโรงแรมภาคอีสาน กฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี  โดยนายกสมาคมการผังเมืองไทยได้ประมาณการมูลค่าเศรษฐกิจเวลเนสเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอีสานตอนกลางและตอนบนว่า จะมีมูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านบาท 

กระทรวงสาธารณสุขเลือกขอนแก่นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพ

 


 

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะเลขานุการกฎบัตรไทย กล่าวว่า ภาคอีสานถือเป็นประตูเชื่อมต่อโครงข่ายเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ปัจจุบันได้รับอานิสงค์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน  สามารถเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคโดยตรงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นทั้งเรื่องสภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา    สำหรับธุรกิจเวลเนส คือเทรนธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่กำลังมาแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19   เป็นธุรกิจปรับตัวเพื่อดูแลใส่ใจสุขภาพกาย ใจของตัวเองเป็นหลัก  เช่น เทรนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  การลดน้ำหนัก   ออกกำลังกาย อาหารเสริม ที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้น รวมทั้งการนวด สปา ที่ถือว่าอีสานมีภูมิปัญญาที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ 

“พื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย  มีกิจกรรมเศรษฐกิจที่หลากหลาย มากกว่าร้อยละ 25 เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ เมื่อรวมกิจกรรมเศรษฐกิจที่ทั้งสามจังหวัดผลิตได้ จะมีมูลค่า มากกว่าร้อยละ 30 ของจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด ไม่นับรวมความเข้มแข็งของศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองของสองจังหวัด อันได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานีกับเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีความหนาแน่นของประชากรและมีความหนาแน่นของกิจกรรมเศรษฐกิจสูงระดับสูง อีกทั้งพื้นที่นี้ ยังมีจุดแข็งจากการเป็นฐานการวิจัย ฐานการพัฒนานวัตกรรมและเป็นศูนย์รวมของความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการแพทย์และสุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความพร้อมและความแข็งแกร่งที่กล่าวนั้น สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์บริการเวลเนสระดับอนุภูมิภาคได้ไม่ยาก” นายฐาปนา กล่าว

กระทรวงสาธารณสุขเลือกขอนแก่นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพ

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทํางานขับเคลื่อนนิเวศอุตสาหกรรมคัดเลือกจ.ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เป็นพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 7 ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทยที่กระทรวงจะเสนอขออนุมัติจัดตั้งจากคณะรัฐมนตรี เบื้องต้นคณะทํางาน ให้ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์   โดยเพิ่มความเข้มข้นกิจกรรมเศรษฐกิจเวลเนสสาขาผลิตภัณฑ์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย  และการแพทย์สมัยใหม่   สําหรับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย มีความโดดเด่นด้านอาหารสุขภาพ  การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก   และการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ  เนื่องจากมีทรัพยากร  ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงได้ ทั้งนี้ จากการประมาณการของกฎบัตรไทย เชื่อว่า เศรษฐกิจเวลเนสของสามจังหวัดจะมีมูลค่ามากกว่า 3 แสนล้านในปีที่สามภายหลังจากดําเนินการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจ

ด้านนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน  กล่าวว่า   เปิดหลักสูตรการจัดการโรงแรมและกิจการเวลเนสสําหรับผู้บริการ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่อันดามัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรในพื้นที่ภาคอีสานในเดือนมิถุนายนนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่โรงแรมจะได้ยกระดับเป็นโรงแรมเวลเนส  สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสุขภาพจากต่างชาติให้เข้ามายังภาคอีสาน ช่วยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ข่าว/ภาพ-กวินทรา  ใจซื่อ

กระทรวงสาธารณสุขเลือกขอนแก่นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด