คำประกาศของนายกรัฐมนตรีที่เป็นดำริทางนโยบายต่อประชาชนทั้งประเทศ ปี 2565 จะเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน เสมือนสัตยาบันที่ให้ไว้ต่อประชาชนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างหนี ตระหนี่ และเป็นหนี้จะมีการแก้ไขเต็มรูปแบบในปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ถ้ารัฐบาลสามารถปลดหนี้ได้จะถือว่าเป็นของขวัญชั้นดีของปีนี้ ตอนนี้ทั้งภาครัฐและภาคครัวเรือนหลังแอ่น คำประกาศเช่นนี้เป็นการยิงนโยบายไปสู่หัวใจประชาชน 

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนเกษตรกร

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

 

ประชากรของประเทศจากการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย บอกว่าประชาชนที่ผ่านการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงิน เป็นหนี้อยู่ทั้งหมด 22 ล้านคน ไม่แปลกที่ต้นปีใหม่นายกให้นโยบายในเรื่องแก้หนี้ 8 กลุ่ม ปัญหาหนี้ที่ท่วมหัวคนไทยจะได้รับการสะสางปีนี้

 

ลุยแก้หนี้ 8 กลุ่ม

 

 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 2. ไกล่เกลี่ย และการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นวาระของประเทศ ผ่านกลไกธปท. และสถาบันการเงินของรัฐ
 3. แก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
 4. แก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และตำรวจ
 5. ปรับลด ทบทวนโครงสร้าง เพดานอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การออกมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้

 6. แก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

 7. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อ และSMEs

 8. ปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • ปรับปรุงการชำระจาก "รายปี" เป็น "รายเดือน" ค่างวดเฉลี่ย "เท่ากันทุกเดือน"
 • ขยายระยะเวลาจาก 15 ปี เป็น 25 ปี เริ่มชำระผูกกับ "การมีงานทำ"
 • ตัด "เงินต้น" ก่อน ตัด "ดอกเบี้ย" ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เหลือ 2% ต่อปี
 • ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต้ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ปัจจุบัน ณ 31 ตุลาคม 2564

 • ผู้กู้ยืมเงินกองทุน 6,146,444 ราย
 • อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3,571,544 ราย คิดเป็น 58%
 • อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 992,903 ราย คิดเป็น 16%
 • ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,516,085 ราย คิดเป็น 25%
 • เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 65,912 ราย คิดเป็น 1%

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

 

ตอนนี้ครูเป็นหนี้อยู่ทั้งหมด 200,000 คน ค่าเฉลี่ยครูที่เป็นหนี้ร่วม 2 ล้านคน

 

หนี้สินบุคลากรครู

 

 1. ยุบยอดหนี้ โดยใช้ทรัพย์สิน และรายได้ในอนาคตของครู เพื่อให้ยอดหนี้ลดลง และสามารถชำระคืนได้จากเงินเดือน
 2. ปรับดอกเบี้ยเงินกู้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ให้สอดคล้องกับสินเชื่อหักเงินเดือนข้าราชการที่มีความเสี่ยงต่ำ

 3. ปรับลดค่าธรรมเนียมทำประกันชีวิต และการค้ำประกันโดยบุคคลที่ไม่จำเป็น

 4. ยกระดับระบบการตัดเงินเดือนข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากขึ้น

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

 

ตำรวจเป็นหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประมาณ 245,535 ราย วงเงินนี่ประมาณ 203,217 ล้านบาท

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

ถ้านายกฯทำสำเร็จจะปลดล็อคคนไทยทั้งแผง แนวทางนี้ตอนนี้ได้รับการตอบรับจากฝ่ายนโยบายที่กำกับอยู่โดยตรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ บอกว่า ได้สั่งการ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นพันธกิจหลัก และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายกฯตู่ยิงเข้าหัวใจคน ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

นโยบายในการชำระสะสางหนี้ของกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยขณะนี้ ถ้าทำรูปแบบเดิมเราก็จะเป็นดินพอกหางหมูเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับปัญหาหนี้เหล่านี้ ต้องคิดแบบใหม่จัดการแบบใหม่ จะลดดอกเบี้ยห้ามคิดค่าปรับ ให้พักเงินต้นไม่ได้อีกแล้ว

 

ที่มา : เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร