ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว" เป็นผู้นำฝ่ายค้าน แทน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร วานนี้( 29 ธ.ค.) ว่า

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น เนื่องด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมา พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือก นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ "นพ.ชลน่าน" เป็นผู้นำฝ่ายค้าน