svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กตู่" เตรียมลงพื้นที่ ยะลา-ปัตตานี พรุ่งนี้ เพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่

"บิ๊กตู่" เตรียมลงพื้นที่ ยะลา-ปัตตานี พรุ่งนี้ เพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง พร้อมประชุมแก้ไขสถานการณ์โควิด-19

     วันนี้ (14 ธ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมกับ ศอ.บต. โดยมีกำหนดการดังนี้

 

     ช่วงเช้า ติดตามงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในมิติงานสำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และชายแดน การบริหารจัดการนำการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) 
 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     จากนั้น จะเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และเป็นประธานประชุมการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

     ส่วนช่วงบ่าย ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำทะล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

     นายธนกร กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมให้ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่สอดรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพที่หลากหลายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม