นนท์ Student "Final Call" แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น

แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับคนที่ลงทะเบียน นนท์ Student "Final Call" ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนัดฉีดวัคซีน สนามฉีดวัคซี และวันที่ ดังนี้

 

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด

 

แจ้งวันนัดฉีดวัคซีน นนท์ Student "Final Call"

โรงพยาบาลไทรน้อย

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

 

แจ้งวันนัดฉีดวัคซีน นนท์ Student "Final Call"

 

หากพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริง ตัวอย่างดังนี้

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน

ข้อมูลการลงทะเบียน รับวัคซีนโครงการ นนท์ Student "Final Call" ของวันที่ 21 พ.ย. 64 

 

แจ้งวันนัดฉีดวัคซีน นนท์ Student "Final Call"