ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้ง โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา และข้าราชการตุลาการอีก 5 ราย

12 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งให้ นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา พ้นจากราชการและพ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม2564  เนื่องจาก มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา และตุลาการอีก 5 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้

 

1. นางสาวชัญญา เชาวนทรงธรรม ตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ลาออก จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564

 

2. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ตําแหน่ง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศในศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

3. นางสาวปาริชาต มั่นสกุล ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่1  กรกฎาคม 2564

4. นายไพฑูรย์ ณกฤทธิ์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม 2564

 

5. นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

โปรดเกล้าฯ "เมทินี ชโลธร" พ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกา และตุลาการอีก 5 ราย