svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

จ่าย เยียวยาเอสเอ็มอี 1,811 ล้านบาท นายจ้างเช็กผลอนุมัติได้วันนี้ (27 ต.ค.)

27 ตุลาคม 2564
1.4 k

เจ้าของกิจการที่ลงทะเบียน "เยียวยาเอสเอ็มอี" สามารถตรวจผลอนุมัติสิทธิ ได้ที่ www.doe.go.th ได้แล้ววันนี้ (27 ต.ค.) เผยผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 29,113 แห่ง รับเงินช่วยเหลือ 1,811 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ว่า  ตนได้กำชับให้กรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคม บูรณาการเร่งรัด ให้นายจ้างลงทะเบียน เยียวยาเอสเอ็มอี

 

โดยให้กรมการจัดหางานใช้ฐานข้อมูลสถานประกอบการของประกันสังคม ที่นายจ้างสถานประกอบการมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน มาดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้ได้รับสิทธิตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ นายจ้างและรักษาระดับการจ้างแรงงานของลูกจ้างในธุรกิจ SMEs ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน

ล่าสุด ผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน หรือ คลิกที่นี่ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 2564 มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 29,113 แห่ง จำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย 603,723 คน ซึ่งรัฐบาลจะอุดหนุนค่าให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ดังนั้นล่าสุดตัวเลขอุดหนุนเป็นจำนวน 1,811,169,000 บาท (1,811 ล้านบาท)

มาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี ในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs วงเงิน 37,521.69 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  (พ.ย.64- ม.ค. 65 ) เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 20 พ.ย. 64

 

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน  4,034,590 คน เป็นเงิน  36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท

 

จ่าย เยียวยาเอสเอ็มอี 1,811 ล้านบาท นายจ้างเช็กผลอนุมัติได้วันนี้ (27 ต.ค.)

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

  • รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active  ณ วันที่ 16 พ.ย. 64
  • รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง พ.ย. 64 - ม.ค. 65 โดยได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 
  • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ 

ทั้งนี้ หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565) 

 

ลงทะเบียนรับเยียวยาเอสเอ็มอี

  • จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน แบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนดดังนี้ 30 พ.ย. 64, 30 ธ.ค. 64, 31 ม.ค. 65 ส่วนธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน
  • นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ 

อย่างไรก็ตาม การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน 

 

สำหรับ วิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ 

  1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th หรือ คลิกที่นี่
  2. แนบไฟล์รูปภาพ ของสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา
  3. กรณีมอบอำนาจแนบไฟล์รูปภาพของสำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 หรือหลังการลงทะเบียน 5 วันทำการ กรณีได้รับสิทธิตามเงื่อนไข และไม่ได้อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 

 

ตรวจสอบสถานการลงทะเบียน รับเยียวยาเอสเอ็มอี

 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

จ่าย เยียวยาเอสเอ็มอี 1,811 ล้านบาท นายจ้างเช็กผลอนุมัติได้วันนี้ (27 ต.ค.)