กรมบัญชีกลาง ขยายวงเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ และ เบี้ยความพิการ หลังจากก่อนหน้านี้ ครม. อนุมัติ เห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท

เดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรกที่ กรมบัญชีกลาง ภายใต้หน่วยงานของ กระทรวงการคลัง ขยายวงเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ และ เบี้ยความพิการ  

มาดูกันว่า วันไหน รัฐช่วยจ่ายอะไร

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

 

 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

 

 

18 ตุลาคม 2564

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

 

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

18 ต.ค. นี้ ได้เงินช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงิน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 เมื่อรวมกับ "เบี้ยความพิการ" ที่ได้รับจำนวน 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

 

เงินจำนวนนี้สามารถ "กดออกมาเป็นเงินสดได้" โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

 

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้ 

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท (จ่ายแล้วเรียบร้อย)

วันที่ 1 พ.ย 64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

วิธีเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 1. โทรเช็คยอดวงเงิน
 2. หมายเลข 02-109-2345
 3. กด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 4. กด เลขบัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด รหัส ATM 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. ผู้ถือบัตรรอฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
   

เช็คยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ตู้ ATM แบงก์กรุงไทย
 2. กดรหัสบัตร
 3. เลือกเมนู บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร