GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 1.2 ล้านไร่

13 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed 4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบน้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของ 6 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,255,292 ไร่ ได้แก่ มหาสารคาม/นครราชสีมา/สุรินทร์/บุรีรัมย์/ขอนแก่น/ชัยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน
GISTDA เปิดภาพน้ำท่วมขัง 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 1.2 ล้านไร่

โดยข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th