กรมชลประทาน ชี้แจง การประเมิณต่ำกว่าราคาซื้อขายกันจริงนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินแต่อย่างใด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 ตุลาคม 2564 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านท่ายาง จ.เพชรบุรี ไม่เห็นด้วยที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้ที่ดินก่อสร้างคลองตัดผ่านที่ชาวบ้าน ต้องถูกเวนคืนทำให้ไม่มีบ้านอยู่และไม่มีที่ดินทำกิน อีกทั้งยังจ่ายเงินค่าเวนคืนในราคาประเมินต่ำกว่าราคาซื้อขายกันจริง อยากให้รัฐบาลหยุดโครงการนี้ เพราะกรมชลประทานมีที่ดินอยู่แล้ว นั้น

ชป. แจงพิจารณาราคาเวนคืนที่ดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ได้เข้าร่วมชี้แจงราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สินในแต่ละประเภท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้เตรียมความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน กรณีการกำหนดค่าชดเชยที่ดินของโครงการฯนี้ การอ้างถึงราคาค่าเวนคืนที่ดินไร่ละ 150,000 บาท ว่าเป็นการประเมิณต่ำกว่าราคาซื้อขายกันจริงนั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินแต่อย่างใด

ชป. แจงพิจารณาราคาเวนคืนที่ดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งในเรื่องค่าที่ดิน ค่าต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆบนที่ดิน โดยเป็นอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อที่จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ต่อไป

ชป. แจงพิจารณาราคาเวนคืนที่ดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะดำเนินงานในทุกขั้นตอนของโครงการฯอย่างรัดกุม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาโครงการชลประทานสอดคล้องไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง