ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงสืบสานพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในการในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยขยายพื้นที่ออกสู่ชุมชน และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เด็กและเยาวชน

12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ  ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมามีโครงการที่เรียกว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

โครงการนี้เริ่มต้นมาจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช และเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพืชพรรณต่างๆที่หายากแล้วก็กำลังจะหมดไปและทรงให้ได้ให้อนุรักษ์ต้นยางนาตั้งแต่ปี 2503

มข.สืบสานปณิธานในหลวง ร.๙ ทำงานบูรณาการ่วมชุมชน

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้สืบสานในโครงการที่ได้สนองพระราชดำริในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือ อพ.สธ.มาตั้งแต่ปี 2540

 

งาน อพ.สธ. นั้นก็จะจะอนุรักษ์ทรัพยากรทุกฐาน สืบสานพระราชปณิธานของในหลวง ร.๙ ว่าทรัพยากรทั้งชีวภาพ กายภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นฐานทรัพยากรที่ดำเนินการอนุรักษ์มา  ในส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีงานบริการวิชาการ ซึ่งพัฒนามาจากโครงการที่เป็นการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการเดิม มาทำงานบริการวิชาการ 

 

มข.สืบสานปณิธานในหลวง ร.๙ ทำงานบูรณาการ่วมชุมชน
 

โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.๙ ออกไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนยังมีการยึดหลักนี้ในการดำเนินดำรงชีวิตแล้วก็พัฒนาอาชีพจนปัจจุบันนี้ งานนี้ก็ได้ขยายออกไปเป็นจำนวนมากในภาคอีสาน หลายๆแห่ง อย่างเช่น พื้นที่บ้านยางคำที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่อำเภอตำบลบัวเงินที่อำเภอน้ำพอง รวมถึงตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี  

 

โดยปัจจุบันแผนพัฒนาชุมชนของพื้นที่เหล่านี้ ได้จัดรวมเข้าไปในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของงาน อพ.สธ.มีการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างชุมชนแล้วก็โครงการนี้ด้วยรวมถึงงานที่เรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

มข.สืบสานปณิธานในหลวง ร.๙ ทำงานบูรณาการ่วมชุมชน

 

 

“พระองค์ท่านเห็นว่าการจะปลูกฝังการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชนโดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่นทั้งหมดนี้ก็เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเราให้ยั่งยืนต่อไป”

 

มข.สืบสานปณิธานในหลวง ร.๙ ทำงานบูรณาการ่วมชุมชน

ข่าวโดย พรพรรณ เพ็ชร์แสน