GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบมวลน้ำกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำชี

12 ตุลาคม 2564 GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบมวลน้ำกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำชี ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รวมถึงพื้นที่ติดต่ออย่างอำเภอโกสุมพิสัย ในจังหวัดมหาสารคาม ด้วย ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว รวมถึง จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีน้ำท่วมรวมแล้วกว่า 115,000 ไร่

GISTDA เผยขอนแก่นมีน้ำท่วมรวม 115,000 ไร่


ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th